Hasan Hüsnü ERDEM

18 Temmuz 2013 Perşembe

Paylaş     Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook

Hasan-Hüsnü-Erdem

 

 

Hasan Hüsnü ERDEM

 

Hasan Hüsnü ERDEM (06.04.1961 - 13.10.1964)

8 Temmuz 1889 yılında Akseki’nin Sadıklar Köyü’nde doğdu. İlk tahsilini doğduğu köyde yaptı. Arapça ve mantık ilmini babasından okudu. Daha sonra İstanbul’a gelerek, Fetva Emini Muğlalı Ali Rıza Efendi ile Dersiam Bayındırlı Muhammed Şükrü Efendi’den tahsilini tamamladı ve icazetname aldı (1912). 1916 yılında İstanbul Darül-Hilafet’il Âliye Medresesi âli kısmını tamamladı. Ruus imtihanını birincilikle kazanarak Medresetü’l-Mütehassisin’in fıkıh ve usul-i fıkıh şubesinden pekiyi derece ile mezun oldu. Doktora için yazdığı “Ahkam-ı Rada” tezi müderrisler meclisince birinciliğe lâyık görüldü. Kendisine İstanbul Müderrisliği Ruusu tevcih olundu (1918). 1920 yılında memuriyet hayatına dersiamlıkla başladı ve ardından Antalya Dar’ül-Muallimin ile Mekteb-i Sultanisi’nde din dersleri muallimliği yaptı (1920-1922). Daha sonraları sırasıyla Ankara Dar’ül-Hilafe Medresesi Fıkıh, Mecelle Müderrisliği ve Müdürlüğü ile Şeriyye ve Evkaf Vekaleti Tedrisat Heyeti Azalığı yaptı (1922-1924). Antalya ve Isparta’da çeşitli okullarda din dersleri ile birlikte psikoloji, pedagoji, sosyoloji ve Türkçe dersleri okuttu. 1944 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavere Heyeti azalığına tayin edildi. 1952 yılından itibaren İlahiyat Fakültesi’nde tefsir ve tefsir tarihi dersleri öğretim görevlisi olarak vazife aldı.

1961 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı görevine getirildi. 1964 yılında emekliye ayrıldı. 22 Ağustos 1974 tarihinde vefat eden merhumun basılmış ve basılmamış çok değerli eserleri bulunmaktadır. “Ebedi Risalet”,“250 İslâm Büyüğünün Hal Tercümesi”, “Riyâzu’s-Salihin tercümesi,“ Kırk Kudsi Hadis Tercümesi, İlâhi Hadisler Tercümesi” eserlerinden bazılarıdır.