mercredi 8 juin 2022

41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı sonuç bildirgesiyle sona erdi

 

 • 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı sonuç bildirgesiyle sona erdi
 • 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı sonuç bildirgesiyle sona erdi
 • 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı sonuç bildirgesiyle sona erdi
 • 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı sonuç bildirgesiyle sona erdi
 • 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı sonuç bildirgesiyle sona erdi
 • 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı sonuç bildirgesiyle sona erdi
 • 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı sonuç bildirgesiyle sona erdi
 • 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı sonuç bildirgesiyle sona erdi
 • 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı sonuç bildirgesiyle sona erdi
 • 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı sonuç bildirgesiyle sona erdi
 • 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı sonuç bildirgesiyle sona erdi
 • 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı sonuç bildirgesiyle sona erdi
 • 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı sonuç bildirgesiyle sona erdi
 • 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı sonuç bildirgesiyle sona erdi

 

İstanbul’da düzenlenen 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın başkanlığını yaptığı değerlendirme oturumunun ardından sonuç bildirgesiyle sona erdi

İstanbul’da düzenlenen 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın başkanlığını yaptığı değerlendirme oturumunun ardından sonuç bildirgesiyle sona erdi.

“Dini Hayata Rehberlik etmede Diyanet Hizmetlerinin Etkinlik ve Verimliliği” gündemiyle İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, 3 gün boyunca Başkanlığın üst düzey yöneticileri ve 81 il müftüsü tarafından Başkanlığın yürüttüğü hizmetler müzakere edildi. Oturumlar halinde yapılan değerlendirmeler, sonuç bildirgesiyle sona erdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, alınan kararların hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, ‘41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi’ni kamuoyu ile paylaştı.

13 maddeden oluşan sonuç bildirgesinin tam metni şu şekilde;

Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından milletimize sunulan hizmetleri değerlendirmek, teşkilat mensuplarımız arasında iletişimi güçlendirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak, ilke ve metot birliği sağlamak, yeni gelişme ve planlamaları müzakere etmek üzere düzenlenen 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı 6-8 Haziran 2022 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Toplantı boyunca “Dini Hayata Rehberlik Etmede Diyanet Hizmetlerinin Etkinlik ve Verimliliği” başlığı etrafında müzakereler yapılmıştır.

41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı sonucunda aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılmasında fayda mülahaza edilmektedir:

1. İnsanı varlık âleminde seçkin kılan temel yeteneklerinden biri, onun bilgi sahibi olabilmesi ve bilgiyi kullanabilmesidir. Ancak bilgiyi değerli kılan, onun bir ahlak ve hukuk zemininde üretilmesi, öğretilmesi ve işlenmesidir. Bugün insanın kendisiyle ve çevresiyle yaşadığı sorunlar, bilgi ahlâkının ve eğitimin önemini daha da belirginleştirmekte, eğitim kurumlarının ve eğitimli insanların sorumlulukları her geçen gün artmaktadır. Bu sebeple güncel ihtiyaçların giderilmesi ve çağın meselelerinin çözümü noktasında eğitim kurumlarımızın daha fazla inisiyatif alması, hayatın gerçeklikleri ve toplumun pratikleriyle uyumlu bir müfredat geliştirmesi gerekmektedir.

2. Günümüzde bilgi ve bilişim teknolojilerinde yaşanan ve insana, hayata, çevreye dair paradigmaların yeniden tanımlanmasına yol açan gelişmeler, bir yandan bilgiye ulaşmayı kolaylaştırırken diğer yandan da bilginin doğruluğu, kullanımı ve bilgi güvenliği hususunda kaotik bir ortam oluşturmaktadır. Geleneksel iletişim ve etkileşim biçimlerini değiştiren bu yeni durum, kültürel dönüşümü ve kültürlerarası etkileşimi alabildiğine hızlandırarak her alanda yoğun bir bilgi karmaşasına ve değer erozyonuna zemin hazırlamaktadır. Her zamankinden daha fazla dikkat gerektiren bu gerçekliğin farkında olmak, günümüzde herkes için ihmal edilemez bir gerekliliktir. Başta eğitim kurumlarımız olmak üzere kamu hizmeti veren tüm kişi ve kurumların, zamanın gerisinde kalmamak adına hızlı ve planlı hareket etmesi önem arz etmektedir.

3. Küresel düzlemde İslam medeniyetinin etkinliğinin zayıfladığı son iki asırda dünya, siyasi, iktisadi, askeri ve içtimai bakımdan büyük ve hızlı değişimlere sahne olmaktadır. Adalet ve merhamet gibi vazgeçilmez değerlerin bile anlam kaybına uğradığı bu süreçten en fazla İslam toplumları etkilenmektedir. İlgi ve algıların günbegün değiştiği çağımızın gerçekliği iyi okunmadan, teknolojik gelişmelerin sebep olduğu toplumsal değişim süreci doğru değerlendirilmeden, dinî ve kültürel köklerimizle günümüz arasında sağlıklı bağlar kurulmadan, İslam coğrafyaları başta olmak üzere, dünyanın, yaşadığı bunalım ve krizleri aşması mümkün olmayacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı hem ülkemizde hem de soydaş ve dindaşlarımızın yaşadığı coğrafyalarda, söz konusu krizleri aşmada sorumluluk üstlenecek her açıdan donanımlı nesiller yetişmesi uğruna tüm imkânlarıyla çalışmaya ve bilhassa eğitim faaliyetlerine katkı sunmaya devam etmektedir.

4. Günümüzde bilgi üretimi, kullanımı ve paylaşımı hususunda geleneksel araç ve yöntemlerden uzaklaşılarak büyük oranda dijital mecralara yönelim söz konusudur. Dolayısıyla bilgi ve bilim dünyası ile kurulan iletişim ve etkileşimin şekli, metodu ve niteliği konusunda kapsamlı bir muhasebe yapılması büyük önem arz etmektedir. İslam’ın hayat veren ilkeleriyle insanlığı buluşturma imkânının bilgi ve eğitimden geçtiğinin bilinciyle, Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün hayatın merkezinde yer alan ve her an iç içe olduğumuz dijital dünyanın imkân ve risklerini göz ardı etmeden bu alanla ilişkilerini güncel tutmaktadır. Başkanlığımız, başta dijital yayıncılık olmak üzere çağımızın tüm iletişim ve etkileşim enstrümanlarıyla, basılı, görsel ve işitsel yayınlarla insanlığı sahih dini bilgiyle buluşturma gayretini sürdürmektedir.

5. Toplumların gelişmişlik düzeyinin en etkin belirleyicisi olan nitelikli insan kaynağı, ancak inanç, değer ve ahlak birlikteliği içerisinde sağlam bir metodolojiye ve doğru bilgiye dayalı kapsamlı bir eğitim-öğretimle elde edilir. Bu gerçekten hareketle Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2010 yılında İstanbul’da kurulan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, medeniyet değerlerimiz ışığında gerçekleştirdiği öğretim, düşünce ve araştırma faaliyetleriyle önemli bir ilim merkezi haline gelmiştir. Güçlü akademik kadrosuyla insanî, ahlaki ve ilmî değerlere bağlı, ülkemizin ve insanlığın temel sorunlarına duyarlı, sorumluluk bilinci yüksek insanlar yetiştirmeyi hedefleyen üniversitemiz, tüm faaliyet alanlarında uluslararası yeterlikte bir kurum olarak milletimiz ve insanlık için bilgi ve değer üretmektedir. Dünyanın devasa değişimlere sahne olduğu, İslam coğrafyasında büyük travmaların yaşandığı bir zamanda üniversitemiz, eğitim-öğretim kalitesiyle ve gerçekleştirdiği başarılarla umut vermektedir.

6. Asırlardır insanlığın yolunu ve ufkunu aydınlatan İslam medeniyetinin ilmî, tarihi ve kültürel mirasının günümüz insanıyla doğrudan buluşturulması, yeryüzünün geleceği açısından hayati öneme sahiptir. İslam inanç, düşünce, tarih, kültür, sanat ve edebiyatının kendi imkanlarımız ve ilmi birikimimizle ortaya konması için yaklaşık 40 yıl önce kurulan İslam Araştırmaları Merkezi, ülkemizdeki Diyanet hizmetlerinin uluslararası boyutta bir başarısıdır. İSAM, zengin kütüphane, arşiv ve dokümantasyon birimiyle, benzersiz ansiklopedi deneyimiyle ülkemizin ve dünyanın her köşesinden binlerce araştırmacı, öğrenci ve ilim insanı için müstesna bir araştırma ortamı sunmaktadır. İSAM’ın temel hedefi, kültür, tarih ve medeniyetimizin doğru ve bilimsel bir tarzda öğrenilmesini sağlamak ve Orta Asya’dan Balkanlara, Kafkaslardan Kuzey Afrika’ya kadar uzanan ümmet coğrafyamızdaki İslamî araştırmalara katkıda bulunmaktır.

7. Son zamanlarda özellikle Hindistan coğrafyasında İslam’a ve Müslümanlara yönelik ırkçı yaklaşımlar ve tavırlar endişe vericidir. Rahmet dini İslam’a ve herkes için adalet, merhamet ve özgürlükleri savunmayı inançlarının gereği kabul eden Müslümanlara yönelik düşmanca yaklaşımlar asla kabul edilemez. Esasında ibadethanelere saldırılardan başörtüsü yasağına kadar yaşanan menfur hadiseler, Hindistanlı Müslümanlara uygulanan ayrımcı ve yasakçı politikaların bir sonucudur. Hindistan makamlarını ülkede artan İslam düşmanlığı karşısında politikalarını yeniden gözden geçirmeye ve Müslümanlara dini özgürlüklerini temin edecek bir duruş sergilemeye davet ediyoruz.

8. Diyanet İşleri Başkanlığı, personelinin mesleki formasyonunu geliştirmek için pek çok hizmet içi eğitim faaliyeti yapmaktadır. Zira Başkanlığımızın hizmet çeşitliliği içerisinde her bir alan kendine özgü bilgi, beceri ve formasyon gerektirmektedir. Şu ana kadar eğitim merkezleri bünyesinde gerçekleştirilen söz konusu eğitim faaliyetlerinin daha güçlü ve kapsamlı hale getirilmesi amacıyla Diyanet Akademisi kurulmuştur. Böylece Başkanlığımız, personeline yönelik hizmet öncesi eğitim yapma imkânına kavuşmuştur. Akademiyle birlikte meslek öncesi eğitimin yanı sıra hizmet içi eğitimler de devam edecek, bu sayede din hizmeti ve yaygın din eğitimi sunan personelin uzmanlaşması sağlanacak, toplumun farklı kesimleri ile muhatap olan ve manevi rehberlik alanında din hizmeti veren personelimize yönelik sertifika programları düzenlenebilecektir. Akademinin imkanlarıyla Başkanlığımızın sunduğu hizmetlerin etkinliği ve verimliliği artacaktır.

9. İslam dini, iman, ibadet, bilgi ve güzel ahlak merkezli değerleri bireysel ve toplumsal zeminde hayatın her alanına taşımayı hedefler. Bu bağlamda vatandaşlarımızın temel dini bilgileri öğrenmeleri bakımından Kur’an kurslarımız, en önemli yaygın eğitim müesseselerimizdir. Bugün açıkça görülmektedir ki sağlıklı din eğitiminden mahrum kalan kişiler din istismarı başta olmak üzere pek çok bireysel ve toplumsal sorunla karşı karşıya kalabilmektedir. Dolayısıyla ihtiyaç odaklı Kur’an kursu programlarıyla her yaştan ve seviyeden insana, mesai sınırı olmaksızın din eğitimi hizmeti sunan kurslarımız, vatandaşlarımızın bilinçlenmesinde büyük bir imkân olarak görülmelidir. Diyanet İşleri Başkanlığımız, başta müftülerimiz olmak üzere, tüm ilgili personeliyle Kur’an kursu hizmetlerinin en güzel şekilde yapılması için büyük bir hassasiyetle hizmet etmeye devam etmektedir.

10. 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarımız, yavrularımızın sevgi, saygı, dürüstlük, paylaşma gibi ahlaki erdemleri, vatan, millet, bayrak, sorumluluk bilinci gibi insani değerleri özümsemelerinde etkin bir işleve sahiptir. Bu kurslarda lisans eğitimi yanında okul öncesi eğitimi formasyonu da olan öğreticiler görevlendirilmekte, çocukların fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişimini destekleyen etkinlikler yapılmaktadır. 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarımıza milletimizin gösterdiği büyük teveccüh memnuniyet vericidir. Vatandaşlarımızın bu konudaki taleplerini karşılayabilmek için gerekli fiziki imkanların ve personel desteğinin sağlanması büyük önem arz etmektedir.

11. 27 Haziran’dan itibaren camilerimizde ve Kur’an kurslarımızda, yaz dönemi kurs programlarımız başlayacaktır. Yaz Kur’an kurslarımız vesilesiyle çocuklarımız, hem huzurlu bir tatil dönemi geçirecek hem de tertemiz zihinlerini, hidayet kaynağı Kur’an’la besleyerek Peygamber sevgisini, temel dini bilgileri ve ahlaki değerleri en doğru yöntemlerle öğrenme imkânı bulacaktır. Sevgi, saygı, nezaket ve iyilik gibi ahlaki değerlerle tanışacak; yürekleri birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularıyla dolacaktır. Yaz kursu programlarımız ve eğitim materyallerimiz, motivasyon merkezli bir yaklaşımla, çocuklarımızın yeteneği, bilgisi, beklentisi, ilgisi ve yaşının gerektirdiği bütün özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Başkanlığımız tüm müftülükleri ve görevlileriyle, çocuklarımızın güzel bir tatil dönemi geçirmeleri için her türlü hazırlığı yapmaktadır.

12. Takva, samimiyet ve teslimiyetin nişanesi olan kurban ibadeti, müminlerin Allah’a yakınlaşma arzusunun ve hakikat yolunda fedakarlığın bir tezahürüdür. Hz. Âdem’den bu yana süregelen kurban, ilahî merhamete nail olma ve Rabbimizin rızasını kazanma vesilesi olduğu gibi, aynı zamanda sosyal boyutu da olan bir ibadettir. Fert ve toplum açısından birçok hikmeti bünyesinde barındıran bu ibadet, müminler arasında kardeşlik şuurunun pekişmesini, insanlar arasında paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma bilincinin gelişmesini sağlamaktadır. Bu yönüyle kurban, Allah için paylaşmaktır. Paylaşarak birbirimize yakınlaşmaktır. Yasayla “toplumu din konusunda aydınlatmak” ve “ibadet esasları ile ilgili işleri yürütmek” ile görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığımız, her konuda olduğu gibi Allah’ın bir emri olan kurban ibadeti hususunda da ilmî ve fiilî bakımdan milletimize rehberlik etmektedir.

13. “Dünyayı iyilik değiştirecek” inancıyla yola çıkan Türkiye Diyanet Vakfı, 1993 yılından bu yana aralıksız bir şekilde ve büyük bir hassasiyetle “vekâletle kurban organizasyonu” düzenlemektedir. Vakfımız, bağışların teslim alınmasından kurbanların kesimine ve dağıtımına kadar organizasyonun her aşamasını titizlikle ve şeffaf bir şekilde takip etmektedir. Kurban kesimleri, vekâlet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak dinimizin esaslarına uygun şekilde bizzat Diyanet İşleri Başkanlığımızda görev yapan hocalarımız ve vakfımızın gönüllüleri nezaretinde yapılmaktadır. Kesilen kurbanlar, öncelikle ülkemizde 81 il ve 922 ilçede, yurt dışında ise Afrika’dan Orta Asya’ya, Balkanlardan Kafkasya’ya, Uzak Doğudan Latin Amerika’ya kadar 80 ülke ve 345 bölgede mazlum ve muhtaç kardeşlerimize ulaştırılmaktadır. Milletimizin Türkiye Diyanet Vakfı vekaletle kurban hizmetine ilgisi memnuniyet vericidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.